Concurs


Descàrrega

ContacteConcurs de Logotip per al 50è aniversari del “GIEG”, GRUP D’INVESTIGACIONS ESPELEOLÒGIQUES DE GRANOLLERS

BASES DEL CONCURS

1 OBJECTE DEL CONCURS

L’objecte del concurs es el disseny d’un logotip per al GIEG Grup d’investigacions espeleològiques de Granollers.
El logotip ha de servir per identificar i unificar totes les activitats lligades a l’entitat durant l’any de celebració del seu 50 aniversari, i ha d’adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, cartells, correu electrònic, pàgina web...).

2 ORIGINALITAT

És condició imprescindible que el logotip presentat a concurs sigui original.
Els participants es responsabilitzaran de que no hi hagi drets de terceres persones en les obres presentades i que no es puguin fer sobre elles reclamacions de drets d’imatge. També es responsabilitzaran de les possibles reclamacions que poguessin realitzar les entitats de drets de la propietat intel·lectual.
El concursant guanyador del concurs, deurà signar una declaració en la que garanteixi que la seva proposta es tracta d’una obra original, i que cedeix els drets d’explotació, reproducció en qualsevol suport o mitjà, i de propietat intel·lectual, amb caràcter d’exclusivitat i de forma indefinida a favor del GIEG.

3 ORGANITZACIÓ DEL CONCURS – SECRETARIA

La correspondència, de tot tipus, referida a aquest concurs es mantindrà mitjançant correu electrònic a la següent direcció: concurslogogieg@gmail.com.

4 CONCURSANTS

Podrà participar qualsevol persona major d’edat, de manera individual i il·limitada en el nombre de logotips.
No podran participar en el concurs els membres del Jurat i organitzadors del mateix.

5 TERMINIS

La data límit per a la presentació de propostes serà el dia 31 de maig.

6 PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES


Les propostes es presentaran en format digital via correu electrònic a la següent direcció: concurslogogieg@gmail.com, indicant en el assumpte de enviament la frase: “proposta logo GIEG + nom + primer cognom.
Aquest compte de correu ha estat habilitat exclusivament per a la recepció de consultes i propostes per a aquest concurs, i serà gestionada exclusivament per la secretària del mateix, la qual no formarà part del Jurat i s’encarregarà de recopilar totes les propostes rebudes eliminant les referències del seu autor.
Les propostes deuran tenir entrada abans de la data fixada en l’apartat 5 d’aquestes bases. Un cop finalitzat aquest termini, la secretària del concurs aixecarà acta de recepció, on es consignarà el nombre de treballs rebuts i el nombre de participants.
L’acta serà publicada en la pàgina web de l’Agrupació Excursionista de Granollers, dintre de la secció d’espeleologia (http://www.aeg.cat/categoria.php?categoria=2).
Cada concursant podrà presentar propostes il·limitades de logotip, les quals es presentaran en correus individuals en la direcció citada anteriorment, i seguint els formats de documentació que es detallen en l’apartat 7 d’aquestes bases.
La secretària del concurs confirmarà a la direcció de correu electrònic del remitent, la recepció de la documentació aportada, i la seva admissió a concurs o el seu rebuig per no ajustar-se a les bases del mateix.

7 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS CONCURSANTS


El logotip o logotips proposats a concurs, deuran presentar-se mínim en blanc i negre. En cas de fer-ho en color, es deurà aportar també una versió en blanc i negre.
El nombre de colors a emprar no podrà en cap cas ser superior a dos.
El format del logotip deurà ajustar-se a format JPG.
S’utilitzarà la següent nomenclatura per denominar els diferents arxius que composen la proposta de cada participant:
·         Logo1c per a la  presentació en color.
·         Logo 1bn per a la presentació en blanc i negre.
En cas de presentar un segon logotip a concurs, el nom dels arxius serà:
·         Logo2c per a la presentació en color del segon logotip.
·         Logo2bn per a la presentació en blanc i negre del segon logotip ( i així successivament).
Un aspecte important que hauran de tenir en compte els concursants és que en el logotip deurà figurar el següent text: “GIEG, 50 ANIVERSARI”.
L’ incompliment d’aquest punt, suposarà el rebuig automàtic de la proposta.
Juntament amb els arxius del logotip o logotips proposats, els concursants adjuntaran en el mateix correu electrònic de presentació a concurs, la fitxa d’inscripció annexa al final d’aquestes bases, complimentada adequadament i en format DOC o PDF.
8 ANONIMAT
Amb la finalitat de garantir l’anonimat dels participants, la secretària del concurs imprimirà i guardarà la informació aportada en la fitxa d’inscripció per cadascú dels participants individuals. Aquesta fitxa estarà lligada a un número de participació que s’afegirà als arxius gràfics dels logotips a valorar pel Jurat del concurs.
La correspondència entre els números de les fitxes de participació i la dels arxius gràfics serà una informació que només estarà en poder de la secretària del concurs, i s’aportarà al Jurat una vegada realitzat el fallo, juntament amb les dades dels participants que figuren en la fitxa d’inscripció.
9 SECRETÀRIA DEL CONCURS
El responsable de la gestió del concurs serà la Sra. Marisa Juárez, en qualitat de sòcia del GIEG i secretària d’aquest concurs, que es comprometrà a mantenir la confidencialitat de les dades rebudes en les fitxes d’inscripció i la seva correspondència amb els logotips presentats, així com a vetllar per la integritat de la realització del concurs.10 JURAT
El Jurat estarà composat per:
·         Antoni Rocías, soci del GIEG, que actuarà com a President del Jurat.
·         Raquel Gallardo, sòcia del GIEG, que actuarà com a Vicepresidenta del Jurat.
·         Lluís González, soci del GIEG, que actuarà com a Vocal del Jurat.
Abans del dia 30 de juny de 2011, el Jurat s’haurà reunit i tindrà redactada l’acta del fallo.
11 CRITERIS DE VALORACIÓ
El Jurat valorarà, entre d’altres, els següents aspectes:
·         Facilitat d’identificació de la proposta amb el GIEG.
·         Disseny innovador, creatiu i tecnològic.
·         Adaptabilitat a qualsevol suport de difusió de la documentació del GIEG.
12 PREMI
S’estableixen tres possibles premis a escollir Un per part del concursant guanyador:
·         Accés gratuït al Curs d’Iniciació a l’Espeleologia 2012.
·         Accés gratuït al Curs de Descens de Barrancs 2012.
·         Un cap de setmana d’aventura amb despeses incloses per a dues persones, durant l’any 2012.
El premi està valorat en 300 €. També es farà entrega de dues samarretes i dos “bandeaux” commemoratius del concurs, en els que es farà us del logotip per primera vegada.
L’acceptació d’aquest premi per part del guanyador del concurs, comportarà la cessió dels drets d’explotació, reproducció en qualsevol suport o mitjà, i de propietat intel·lectual, amb caràcter d’exclusivitat i durant temps indefinit a favor del GIEG.
El GIEG es reserva el dret de modificació del disseny premiat.
El GIEG es reserva el dret a atorgar més d’un premi per a aquesta mateixa convocatòria.
El concurs podrà declarar-se desert en cas de que cap de les propostes presentades resulti suficientment satisfactòria per als objectius del concurs.
13 CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el fallo inapel·lable del Jurat.
El resultat del mateix es farà públic el dia 30 de juny de 2011. L’entrega de premis es realitzarà en un acte commemoratiu que es celebrarà el dia 15 de juliol en la seu del GIEG.
El guanyador del concurs serà l’única persona amb dret a la recepció del premi atorgat.

14 DRET DE CONSULTA
Tots els concursants tenen dret a examinar els treballs admesos durant el període de 14 dies des de la comunicació del fallo. A tal efecte, els treballs estaran disponibles en la seu del GIEG, en els horaris d’oficina de l’entitat (dimecres i divendres no festius en horari de 21.00 h. a 23.00 h.).

15 INCOMPATIBILITATS
No podran formar part del Jurat aquelles persones que tinguin constància que entre els participants en el concurs, existeixen persones en primer grau de parentesc.

CONCURS DE LOGOTIP PER AL GIEG, GRUP D’INVESTIGACIONS ESPELEOLÒGIQUES DE GRANOLLERS

FITXA D’INSCRIPCIÓ
NOM: 
     
COGNOMS:
     
DNI:
     
VINCULACIÓ GIEG:
     


DADES DE CONTACTE
DIRECCIÓ:
     
CIUTAT:
     
PROVÍNCIA:
     
C. P.
     
TELÈFON FIX:
     
MÒBIL:
     
CORREU ELECTRÒNIC:
     

  El participant, mitjançant l’enviament del correu d’inscripció al concurs, acredita que ha llegit i accepta les bases del mateix.
No s’acceptaran inscripcions sense haver marcat degudament aquesta casella.